AffordableCleanEnergy
Cleanwater
ClimatAction
DecentWorkEconomicGrowth
GenderEquality
GoodHealth
IndustryInnovation
LofeBelowWater
LofeOnLand
NoPverty
Partnerships
PeaceJustice
QualityEducation
ReducedInequalities
ResponsibleConsumption
SustainableCities
ZeroHunger

Droogte, hitte en wateroverlast. De weersextremen bezorgen Nederland veel schade en overlast. Elk jaar wordt er weer een nieuw record gevestigd rondom droogte en temperatuur, terwijl we direct daarna weer schade ondervinden door hoosbuien. Miljardenschades kunnen we voorkomen wanneer we alles in het werk stellen om inzicht te krijgen in klimaatveranderingen. Waardoor we  ons aan kunnen passen om schade als gevolg van de klimaatverandering te voorkomen. Het klimaatakkoord en het daarbij horende Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is hierin een belangrijke stap. In dit plan is afgesproken dat heel Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Dit betekent dat we moeten investeren op plekken waar we kwetsbaar zijn. Arcgis kan ons helpen om deze plekken te signaleren.

Wat is Arcgis?
Arcgis is een geografisch informatiesysteem om onze wereld in kaart te brengen en beter te begrijpen. Het is als het ware een atlas waar mensen over de hele wereld informatie aan verbinden. Met deze informatie kunnen we data beheren en via analyses inzichten creëren, om kansen te benutten en te verwerken in slimme innovatieve oplossingen. Heel concreet: Wanneer er op een bepaald bedrijventerrein veel hittestress is, kun je dit gebied met Arcgis in kaart brengen. Zo  maak je zichtbaar hoeveel verharding, zoals wegen en parkeerterreinen, er op het terrein te vinden zijn en welk effect dit heeft op het hitte-eiland effect en hoe dit effect verminderd kan worden. Daarnaast kun je zien wat de historie van een perceel is, hiermee kun je dan ook iets  zeggen over bijvoorbeeld de bodemkwaliteit. Met deze informatie worden de knelpunten in kaart gebracht en kan er een oplossing worden bedacht.

Ook het onderhouden van groen op terreinen kan met Arcgis duidelijk in kaart worden gebracht. Het maakt hierbij niet uit of het om bedrijventerreinen, recreatieparken of zorginstellingen gaat. De informatie van Arcgis is transparant in te zetten via een dashboard. In één oogopslag kunnen betrokkenen zien wat gemaakte afspraken zijn, wat er wordt onderhouden, hoe dit wordt gedaan, aan welke kwaliteitseisen dit moet voldoen en of er bijzonderheden zijn. Hiermee creëer je een meetbaar resultaat. Daarnaast biedt Arcgis ook een efficiëntieslag: Het is overzichtelijk wat er gedaan moet worden en door wie en is daarmee minder foutgevoelig. Wij zijn ervan overtuigd dat Arcgis het programma voor nu en de toekomst is. Het gaat ons helpen om goede analyses te maken en  daaraan verbonden oplossingen te bieden om de gestelde doelen van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie te behalen.

Meer informatie over Arcgis? Neem contact op met Simone Arends, klimaatadaptief adviseur.