Ecologische QuickScan: Cruciaal voor Natuurbescherming bij Bouwprojecten

Een QuickScan is essentieel bij verbouwing, renovatie of sloopprojecten om mogelijke negatieve effecten op beschermde natuur te identificeren en te minimaliseren.

Onderzoek naar Ecologische Waarden

Het uitvoeren van een initiële QuickScan biedt inzicht in het natuurpotentieel in het plangebied in relatie tot de Wet natuurbescherming. Dit omvat ook mogelijke verstoring van beschermde soorten door geplande activiteiten. Vervolgonderzoek naar flora en fauna wordt uitgevoerd indien nodig, om te bepalen of een ontheffing vereist is en welke mitigerende maatregelen nodig zijn.

Ecologisch Werkprotocol en Begeleiding

Bij dreigende schade aan beschermde natuur wordt een ontheffingsaanvraag ingediend met een op maat gemaakt activiteitenplan. Dit plan omvat mitigerende en soms compenserende maatregelen, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de belangen van de opdrachtgever en de bescherming van de natuur.

Voorbereiding en Uitvoering

Een ecologisch werkprotocol wordt opgesteld als onderdeel van de ontheffingsaanvraag, met gedetailleerde maatregelen en vereisten. Gedurende het gehele proces is ecologische begeleiding van groot belang, variërend van broedvogelcontroles tot het beschermen van amfibieën, met als hoofddoel het minimaliseren van verstoring van beschermde natuur en haar bewoners.

Pas nadat alle voorgeschreven stappen en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en geen significante impact op de beschermde natuur wordt verwacht, kan een ecologische vrijgave worden verleend.

Bij Snoek Puur Groen streven we naar een evenwicht tussen bouwprojecten en natuurbescherming, met behulp van ecologische QuickScans en gedetailleerde protocollen om de impact op de natuur te minimaliseren. Neem vandaag nog contact met ons op voor advies en begeleiding bij uw project.

Zie ook Natuurinclusief Bouwen